(text) Whatsapp: (+31)(0)613 048 399 [email protected]

Algemene Voorwaarden Boek Met naam

Boek Met Naam is een handelsnaam van;

De Borduurshop BV

Virulyweg 29G

7602RG  Almelo

 

Contact: [email protected]

Tel. 0546 817818

 

De Borduurshop BV maakt gebruik van eigen algemene voorwaarden welke bij de kamer van koophandel zijn vastgelegd. (alg vwd De Borduurshop BV)

 

Voor boek met naam maken wij echter gebruik van vereenvoudigde Algemene voorwaarden. De voorwaarden hieronder hebben betrekking op Boek Met Naam / boekmetnaam.nl

 

Algemene Voorwaarden

(Zoals bepaald per 01-01-2022)

Door gebruik te maken van de site en/of een product te bestellen geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. (Downloaden of printen kunt u doen d.m.v. de daartoe aangewezen knoppen in uw browser)

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle productverkopen via onze site. Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden waarnaar wordt verwezen of die zijn opgenomen in andere bronnen of die impliciet voortvloeien uit de handel, handelsgebruiken, handelspraktijken of betrekkingen tussen partijen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, kunt u geen gebruikmaken van de website.

De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. De voorwaarden zoals beschreven tijdens het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard van kracht op uw bestelling van dat moment. We raden u daarom aan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen en/of eventueel te downloaden of te printen. Indien u een wijziging onacceptabel vindt, dient u uw gebruik van de site te staken. Gaat u in dat geval toch door met het gebruik van de site, dan geeft u daarmee te kennen dat u akkoord gaat met de wijziging.

 

Definities

 • “Koper” betekent de persoon genoemd in de bestelling;
 • “Overeenkomst” betekent de bestelling en de bevestiging van de bestelling;
 • “Gebrekkig” betekent dat er sprake is van een fout of gebrek in of aan het product;
 • “Bestelling” betekent uw bestelling van een product op de site;
 • “Prijs” betekent de prijs van het product plus de verzend- en verpakkingskosten en eventuele belastingen die van toepassing zijn ten tijde van de bestelling, behoudens speciale aanbiedingen of kortingen die op dat moment van toepassing zijn;
 • “Algemene voorwaarden” betekent de standaard handelsvoorwaarden zoals besproken in dit document.

 

Toegang tot de site en het gebruik ervan

U mag de site niet op een oneigenlijke of onrechtmatige wijze gebruiken of op een wijze die inbreuk maakt op enige wetgeving of vergunning die op u van toepassing is. Door gebruik van de site geeft u te kennen dat u alle redelijke instructies die we van tijd tot tijd ten aanzien van het gebruik van de site aan u verstrekken zult naleven.
Met het plaatsen van een bestelling erkent u dat wij gerechtigd zijn uw bestelling en de inhoud daarvan te controleren op naleving van onze richtlijnen en deze algemene voorwaarden en uw bestelling te weigeren als naar onze mening de inhoud daarvan inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en onze richtlijnen.

Eigendoms- en gebruiksrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (d.w.z. intellectuele eigendommen, verhalen/teksten, octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen en ontwerprechten, auteursrechten, databankrechten en morele rechten en rechten op computerprogramma’s) op de website en al het materiaal dat daarop is gepubliceerd (“content”) berusten en zullen blijven berusten bij ons of bij onze licentiegevers. U mag de content alleen gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De content mag in geen enkele vorm en op geen enkele wijze verveelvoudigd, aangepast, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, ingelijst, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, overgedragen of verkocht worden, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk. Het is u niet toegestaan verklaringen met betrekking tot het auteursrecht of andere eigendomsrechtelijke verklaringen te verwijderen uit de content.

Bestellingen en specificaties

Wijzigingen m.b.t. plaatjes, teksten, kleuren, verhoudingen en maten kunnen zonder opgave van reden door ons worden gemaakt en voorkomen indien wij dit van belang vinden.

We trachten de kleuren van de producten op onze site zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat de kleuren van de geleverde producten volledig zullen overeenkomen met de kleuren zoals weergegeven op het beeldscherm van uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat.

Het aanbieden van producten geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van onze aanvaarding van uw bestelling.
We behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren zonder verdere opgaaf van reden. Geen enkele bestelling zal worden geacht door ons te zijn aanvaard totdat die onvoorwaardelijk door ons is bevestigd in de bevestiging van de bestelling.
De bevestiging van de bestelling bevat de gegevens van uw bestelling, de prijs en de geschatte levertijd van de bestelling. U dient ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen indien er sprake is van een fout of vergissing in de bestelling. Als u dit verzuimt te doen kan het zijn dat de onjuiste bestelling wordt verwerkt en afgeleverd.

Prijs, betaling en valuta

Alle prijzen zijn inclusief btw. De btw wordt geheven over de totale waarde van uw bestelling tegen het gangbare Nederlandse tarief.

De betaling dient te geschieden via de provider van onze betaalgateway (Multisafepay) op het moment dat u uw bestelling hebt geplaatst en deze door ons is aanvaard, of indien op rekening besteld via bank op het rekeningnummer vermeld op uw factuur.

Op het moment van aanvaarding van onze algemene voorwaarden in de z.g.n. “winkelwagen” op de website, wordt het volledige bedrag aan u in rekening gebracht en wordt de overeenkomst van kracht.

U verplicht zich ertoe om ons te voorzien van alle juiste gegevens die benodigd zijn voor de verwerking en levering van de bestelling. Door een betaalwijze te verstrekken verklaart u dat u bevoegd bent tot gebruik van de opgegeven betaalwijze en dat het saldo of de kredietfaciliteit voldoende is voor betaling van het volledige bedrag van de bestelling.

Levering

De plaats van levering van de producten is het door u opgegeven adres zoals vermeld in uw bestelling en, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering per post of een andere aangegeven wijze.

We zullen ons best doen uw bestelling te verwerken en uw product te vervaardigen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Uitzonderingen zijn echter mogelijk door bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden. Productietijden kunnen dan helaas enigszins variëren; daarom zijn de opgegeven levertijden slechts indicatief en nimmer fataal. We zijn niet aansprakelijk voor welke schade of kosten dan ook door u opgelopen als gevolg van enige vertraging in de levering van uw bestelling.

U dient het product te inspecteren bij aflevering en, indien uw bestelling wordt afgeleverd door een koeriersdienst, dient u de vereiste ontvangstbevestiging te ondertekenen. Uw handtekening op dit document geldt als sluitend bewijs dat u de bestelling hebt ontvangen vrij van zichtbare schade of gebreken. U kunt uw bestelling of een deel daarvan niet weigeren enkel op grond van een tekort bij een deellevering.

Als volgens u de producten bij aflevering gebreken of schade vertonen, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen door middel van een door u of namens u ondertekende schriftelijke kennisgeving met een beschrijving van de vermeende gebreken of schade.

We behouden ons het recht voor uw bestelling in gedeelten te leveren. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, geldt iedere deellevering als een aparte overeenkomst.
Indien u ten onrechte de bestelling niet in ontvangst hebt genomen, zijn wij niet verplicht de door u betaalde prijs te restitueren.

Risico en eigendom

Het risico van verlies of schade aan de producten gaat op u over bij aflevering op het overeengekomen adres. Niettegenstaande levering en risico-overdracht van de producten, zal de eigendom van de producten niet op u overgaan tot wij volledige betaling hebben ontvangen van de prijs en van alle andere bedragen die u aan ons verschuldigd bent met betrekking tot de bestelling of andere bestellingen die u bij ons heeft geplaatst.

Retourzending, restitutie en het herroepingsrecht

Alvorens te retourneren dient u contact met ons op te nemen. In veel gevallen, vooral wanneer het gaat om gepersonaliseerde artikelen zoals b.v. boeken, is retourneren niet nodig. Dat scheelt u en ons moeite en kosten. Wel houden wij ons het recht voor een opgave van reden te geven en eventueel aan te tonen wat de reden van uw ongenoegen is.  U hebt het recht een bestelling te annuleren in de volgende gevallen:

 1. Als we de bestelling niet binnen 40 dagen na plaatsing van de bestelling hebben geleverd;
 2. In het geval van een gebrekkig product, binnen een redelijke termijn nadat u de fout of het gebrek hebt geconstateerd (mits aangenomen mag worden dat u het product zo snel als redelijkerwijs mogelijk hebt onderzocht na aflevering en in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product).
 3. Als een bestelling wordt geannuleerd vanwege een omstandigheid zoals vermeld onder 1 of 2 hierboven, zijn wij aansprakelijk voor alle kosten die zijn gemaakt met betrekking tot de bestelling in kwestie (waaronder de eventuele kosten van levering en/of hernieuwde levering).
 4. Wenst u een bestelling te annuleren? Stuur dan een kennisgeving per e-mail aan [email protected] , via het contactformulier op onze site, via de chat of whatsapp. Na ontvangst van de annulering ontvangt u van ons onverwijld een ontvangstbevestiging van uw bericht.
 5. U kunt de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van reden m.b.t. niet gepersonaliseerde producten, ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf:
  1. De dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product/dienst heeft ontvangen;
   De dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product/dienst heeft ontvangen, indien de koper is eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  2. De dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, of;
  3. De dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

U oefent het hiervoor omschreven recht uit door binnen de hiervoor genoemde termijn per e-mail aan [email protected] , via het contactformulier op onze site, via de chat of whatsapp. of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan ons te richten.
Het hiervoor omschreven recht komt niet aan u toe voor zover het de levering betreft van volgens uw specificatie vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of uw beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

 

Van retourzending uitgesloten (volgens wettelijk besluit)

 • Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
 • Audio- of videoregistraties of software, als de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
 • Kranten en tijdschriften
 • Software/digitale producten (downloads) waarvan de download gestart is of welke in overleg per e-mail ontvangen.

 

 

 1. U oefent het hiervoor omschreven recht uit door binnen de hiervoor genoemde termijn het ingevulde modelformulier, dat als bijlage I is bijgevoegd, aan ons toe te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan ons te richten.
  Het hiervoor omschreven recht komt niet aan u toe voor zover het de levering betreft van volgens uw specificatie vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of uw beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn
  U dient de producten aan ons te retourneren in hun originele verpakking (die u daarom dient te bewaren).
  Niets in dit artikel heeft invloed op uw wettelijke rechten.

Vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid

Hoewel we ons uiterste best doen ervoor te zorgen dat de informatie op de site (“content”) juist en foutloos is, kunnen we de juistheid en volledigheid van de content niet garanderen. We zijn te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de content en de producten, prijzen en vergoedingen die daarin worden beschreven. De content kan verouderd zijn en we zijn niet verplicht deze bij te werken.

We hanteren de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid bij de exploitatie van de site. De juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van content die door derden wordt geleverd kunnen we niet garanderen, en we aanvaarden daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Behalve waar uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, worden de site en de content daarom in de feitelijke staat beschikbaar gesteld en worden alle waarborgen of garanties uitgesloten (ook die welke worden geïmpliceerd door wet, gewoonterecht, handelsgebruik of anderszins). Voor zover toegestaan door de wet sluiten we alle andere voorwaarden, verklaringen en garanties uit (inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties met betrekking tot de geschiktheid van de site of de content voor een bepaald doel en de garantie dat uw gebruik van de site of content geen inbreuk zal maken op enig recht van derden).

We kunnen niet garanderen dat de site, de content en enige functie van de site vrij zal zijn van onderbrekingen of fouten, dat defecten zullen worden verholpen, of dat de site of de server waarop deze draait geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. We kunnen niet garanderen dat de site en de content aan uw eisen zal voldoen en we kunnen ook geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en andere aspecten van de content, het gebruik daarvan of de resultaten van het gebruik daarvan. We zijn niet aansprakelijk voor de veiligheid van de site of enige verstoring van de site, verlies of corruptie van enig materiaal dat wordt doorgezonden, of verlies of corruptie van materiaal of gegevens die naar een computersysteem worden gedownload.

Aansprakelijkheid

We garanderen dat alle producten die u aanschaft via onze site van degelijke kwaliteit zijn en redelijkerwijs geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor vergelijkbare producten gewoonlijk worden geleverd. Voor zover toegestaan door de wet sluiten we alle andere voorwaarden, verklaringen en garanties uit (inclusief die welke worden geïmpliceerd door wet, gewoonterecht, handelsgebruik of anderszins).
Voor schade door u geleden als gevolg van een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van deze overeenkomst is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto aanschafprijs van het door u aangeschafte product (exclusief belastingen en leveringskosten).

U komt nadrukkelijk overeen dat het gebruik van de site en de content geheel voor uw eigen risico is.

Met uitzondering van de in het bovenstaande genoemde gevallen, zijn wij niet aansprakelijk jegens u of derden voor:

(a) enige directe schade;

(b) enige indirecte schade, punitieve schadevergoeding, bijzondere, incidentele of gevolgschade die niet direct verband houdt met het voorval waarop uw claim is gebaseerd; of

(c) enige winstderving of verlies aan besparingen of verlies of corruptie van gegevens (hetzij direct of indirect), hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, welke voortvloeit of op enigerlei wijze verband houdt met

(I) enig gebruik van deze site of de content;

(II) deze algemene voorwaarden

(III) de producten

(IV) enige fout of vertraging in het gebruik van de site, de content of enige dienst inclusief, zonder beperking, enige niet-beschikbaarheid van de site, de content of de diensten ongeacht de duur van de niet-beschikbaarheid; (v) enig gebruik van of vertrouwen op de content of enige andere informatie, materiaal, software, producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen die via de site worden verkregen, zelfs indien wij van tevoren zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade of verlies.

Boek Met Naam is niet aansprakelijk voor schade, kosten of onkosten (inclusief winstderving) die direct of indirect voortvloeien uit niet-nakoming of vertraging in de nakoming van enige verplichting onder deze algemene voorwaarden vanwege omstandigheden die volledig buiten onze macht liggen, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, bedrijfsbezettingen, apparatuurstoringen of stroomuitval, overheidsmaatregelen en overmacht.

Het is mogelijk dat het toepasselijk recht in uw land de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaat, dus mogelijk geldt de bovenstaande uitsluiting of beperking niet voor u.

Gelet op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet kan Boek Met Naam niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan uw computerapparatuur of enig ander eigendom, veroorzaakt door virussen of anderszins, bij het gebruik van de site. Het downloaden of anderszins verkrijgen van content via de site is geheel voor uw eigen risico en uitsluitend u bent verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of voor gegevensverlies welke kan voortvloeien uit het downloaden of verkrijgen van content.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en aan ons gelieerde ondernemingen, alsmede al onze bestuursleden, directeuren, medewerkers, eigenaren, agenten, contractanten, partners, informatieleveranciers en licentiegevers, te vrijwaren van en tegen verlies, aansprakelijkheid, claims, eisen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) (al dan niet voorzienbaar of vermijdbaar) die voortvloeien uit of ontstaan in verband met uw gebruik van de site, de content of de op de site aangeboden diensten, uw gedrag in verband met de site of verleende diensten of jegens andere gebruikers van de site, aankopen, transacties of afspraken met derden via de site of een site van een derde partij, dan wel schending van deze algemene voorwaarden of van enige wet of de rechten van derden.

Beëindiging

Wij hebben te allen tijde het recht de site op te heffen of de dienstverlening via de site te staken naar eigen goeddunken om welke reden dan ook.
Wij hebben te allen tijde het recht u de toegang tot de site te ontzeggen naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Bescherming van gegevens en privacy

Wij gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die we met betrekking tot u mogen verzamelen op grond van ons privacy beleid. Dit beleid is een essentieel onderdeel van deze algemene voorwaarden, en het is belangrijk dat u daar kennis van neemt. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid.

 

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt onder het Nederlands recht en onder de (niet-exclusieve) bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

Bestellingen plaatsen

Om een bestelling te plaatsen dient u de bestelprocedure te volgen zoals aangegeven op de site. Op de site vindt u verdere informatie over de prijzen die wij hanteren voor onze producten en over de betaalwijze.

Levertijden en -data zijn altijd bij benadering. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de zaken binnen de gestelde termijn te leveren, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele overschrijding van deze termijn.

Door een bestelling te plaatsen via de site geeft u aan dat u het betreffende product wenst aan te schaffen en dat u akkoord gaat met onze verkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons. We hebben het recht een door u geplaatste bestelling te weigeren.

We sturen een schriftelijke bevestiging van uw bestelling naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw bestelling, maar deze bevestiging houdt geen acceptatie van de bestelling in.

Wij bevestigen per e-mail dat de bestelling door ons in behandeling is genomen en geaccepteerd. Vanaf dat moment is de overeenkomst van kracht.

We verwerken daarop uw bestelling en zorgen er eventueel voor dat vervolgens bestelling wordt geproduceerd en/of gepersnaliseerd. Als we eenmaal zijn begonnen met de productie van uw in opdracht geproduceerde product, kunt u de bestelling niet meer annuleren.

We verlangen volledige betaling van de prijs van het bestelde. Als we een bestelling niet kunnen leveren en u al hebt betaald, krijgt u van ons uw geld terug en wordt de overeenkomst ontbonden.

We hebben te allen tijde het recht producten of diensten te herzien of te wijzigen of de levering ervan te staken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Het kan ook zijn dat een product niet beschikbaar is en dat u daar vooraf niet van in kennis bent gesteld. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat een product of dienst niet beschikbaar is.

U komt overeen dat alle gegevens die u ons verschaft in verband met de aankoop van producten via de site juist zullen zijn, dat u het recht heeft de/een opdracht te plaatsen, dat de credit- of debitcard of het elektronisch betaalmiddel dat u gebruikt uw eigendom is of gerechtigd bent hier gebruik van te maken en dat uw saldo of kredietfaciliteit voldoende is voor betaling van het volledige bedrag van de bestelling. Bij geen volledige betaling zijn we niet verplicht de producten te leveren.

Prijs en betaling

Alle betalingen voor onze producten gaan via een externe betalingsprovider. U dient uw betalingsgegevens aan die provider te verstrekken en het kan ook zijn dat u akkoord dient te gaan met verdere voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de diensten van die provider. Voor zover de wet dit toelaat, sluiten we hierbij iedere aansprakelijkheid uit die zou kunnen voortvloeien uit of zou kunnen ontstaan in verband met uw gebruik van de diensten van die externe betalingsprovider.

We hebben het recht de prijzen van onze producten te wijzigen voordat u een bestelling plaatst.

Hoewel we de grootste zorgvuldigheid betrachten, kan het voorkomen dat de prijs van sommige producten die op onze site worden aangeboden niet juist is of dat de prijs verhoogd wordt in de tijd die verstrijkt tussen de plaatsing van uw bestelling en onze acceptatie van uw bestelling.

Normaliter controleren we de prijzen als onderdeel van de verzendprocedure, en mocht het zo zijn dat de juiste prijs van een product lager is dan de aangegeven prijs, dan brengen we het lagere bedrag bij u in rekening wanneer we het product aan u verzenden.

Als de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs die wordt vermeld op de site, nemen we normaliter, naar eigen goeddunken, contact met u op voor verdere instructies of weigeren we uw bestelling en stellen u daarvan in kennis zodat u, indien u dat wenst, een nieuwe bestelling kunt plaatsen met de juiste prijs.
Indien duidelijk en onmiskenbaar een fout is gemaakt bij de prijsopgave en u dat redelijkerwijs had kunnen herkennen als een fout, zijn we niet verplicht het product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs.

De prijzen zijn inclusief btw en alle andere toepasselijke belastingen en/of invoerrechten. De prijzen zijn eveneens inclusief de kosten van verzending per luchtpost (behalve in beperkte omstandigheden, in welk geval we contact met u opnemen om u te laten weten wat de kosten zijn).

Aanvaarding van de levering

Bij aflevering dient u het product of de producten te inspecteren op gebreken of non-conformiteit voordat u tekent voor ontvangst in goede staat. Als u tekent voor ontvangst in goede staat, dan hebt u daarmee de zaken aanvaard als zijnde in een aanvaardbare staat. Pakketten waarvoor niet is getekend maar die wel in ontvangst zijn genomen worden geacht te zijn aanvaard in goede staat.
Als een pakket is beschadigd, teken dan met de aantekening “beschadigd”, anders kunnen we het door u betaalde bedrag niet aan u restitueren of het item vervangen, behalve voor zover u daar wettelijk recht op hebt.

Houd er rekening mee dat u thuis dient te zijn op de leverdatum om de zending in ontvangst te kunnen nemen en dat na slechts twee hernieuwde, tevergeefs pogingen tot afgifte het pakket aan ons wordt geretourneerd op uw kosten. Als een pakket wordt geweigerd of teruggestuurd vanwege een onjuiste adressering, worden de kosten van de retourzending aan u in rekening gebracht.

 • Die vorliegende Bedingungen sind in Niederländischer Sprache erstellt. Ausschließlich der
  niederländischerText is verbindlich.
 • Ces conditions ont été rédigées en langue néerlandaise. Le texte néerlandais de ces
  conditions fera exclusivement foi.
 • These conditions have been prepared in the Dutch language. The Dutch text of these
  Conditions shall be binding exclusively.
 • Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitlstuitend de Nederlandse tekst van deze
  Voorwaarden zijn bindend

 


Boek met naam 01-01-2022

Copyright © De Borduurshop BV